ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА

Използвайки функциите на сайта store.welder.bg, Клиентът приема, че Уелдър ЕООД има право да събира и съхранява информация, която ще бъде използвана при регистрацията и използването на предоставяните услуги. Продавачът може да използва информацията единствено с цел качествено обслужване на Клиента, при приемане и изпълнение на поръчките, при необходимост от съдействие при използване на функциите на сайта, за статистически цели и за подобряване на работата на магазина. Информацията се съхранява според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Личните данни на Клиента могат да бъдат предоставяни на компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство, ако Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия, нарушили права или законни интереси на трети лица или в други предвидени в закона случаи.

Продавачът може да съхранява и публикува информационни материали за предлаганите продукти, но не носи отговорност за обявените от производителя характеристики на стоката, за нейната употреба и предназначение. Уелдър ЕООД не носи отговорност за неточности в описанията на продуктите, които не се отнасят към основните й характеристики и. Продуктите се доставят от производителите със Сертификати за качество, Декларации за съответствие или Декларации за експлоатационни показатели, когато попадат в обхвата на действащи законови регламенти. Отговорността за продуктите е изцяло на производителите или техните представители, издали съответните документи.

Уелдър ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, щети и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие на спиране, прекратяване или променяне на предоставяните услуги, нито за изтриването, изменението, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали, данни или информация, предоставяни, използвани, записвани или станали достъпни посредством електронния магазин.

Информацията, публикувана на store.welder.bg, е собственост на Уелдър ЕООД. Забранено е копирането, разпространението и съхраняването на части или на пълното съдържание, без изрично предварително писмено съгласие на Уелдър ЕООД. Достъпът и/или регистрацията в store.welder.bg не означава, че Уелдър ЕООД предоставя права от какъвто и да е вид, върху марките и/или информацията публикувана в сайта.

Продавачът се стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите, които се предлагат. Въпреки това са възможни печатни грешки, грешки в цените, разлики в цветовете, дизайна и в технически характеристики на продуктите. Моля да ни информирате, в случай че откриете такива грешки, за да ги отстраним. Благодарим Ви предварително!

Уелдър ЕООД може по всяко време да променя съдържанието и/или общите условия на store.welder.bg, без предварително уведомление на Клиентите.

 

ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За всички условия и въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.